• Event
 • August 6, 2020
EPS Award 2019 Ceremony

EPS Award 2019 Ceremony was held online on 3 August 2020.
 
 • The 2019 EPS Young Researcher Award was granted to Shoya Matsuda, as the first author of the following paper:
  Shoya Matsuda, Yoshiya Kasahara, Hirotsugu Kojima, Yasumasa Kasaba, Satoshi Yagitani, Mitsunori Ozaki, Tomohiko Imachi, Keigo Ishisaka, Atsushi Kumamoto, Fuminori Tsuchiya, Mamoru Ota, Satoshi Kurita, Yoshizumi Miyoshi, Mitsuru Hikishima, Ayako Matsuoka and Iku Shinohara (2018), Onboard software of Plasma Wave Experiment aboard Arase: instrument management and signal processing of Waveform Capture/Onboard Frequency Analyzer.
  (Link: EPS Young Researcher Award 2019)
 • The 2019 EPS Excellent Paper Award was granted to the following paper:
  Satoshi Fujiwara, Hiroshi Yarai, Tomokazu Kobayashi, Yu Morishita, Takayuki Nakano, Basara Miyahara, Hiroyuki Nakai, Yuji Miura, Haruka Ueshiba, Yasuaki Kakiage and Hiroshi Une (2016), Small-displacement linear surface ruptures of the 2016 Kumamoto earthquake sequence detected by ALOS-2 SAR interferometry.
  (Link: EPS Excellent Paper Award 2019)