• Event
  • August 7, 2020

EPS Award 2019 Ceremony

EPS Award 2019 Ceremony was held online on 3 August 2020.   The 2019 EPS Young Researcher Award was granted to Shoya Matsuda, as the first author of the following paper: Shoya Matsuda, Yoshiya Kasahara, Hirotsugu Kojima, Yasumasa Kasaba, Satoshi Yagitani, Mitsunori Ozaki, Tomohiko Imachi, Keigo Ishisaka, Atsushi Kumamoto, Fuminori Tsuchiya, Mamoru Ota, Satoshi Kurita, Yoshizumi Miyoshi, Mitsuru Hikishima, Ayako Matsuoka and Iku Shinohara (2018), Onboard software of Plasma Wave… Read more

Category