• News
  • March 31, 2020

EPS Excellent Paper Award 2019

The 2019 EPS Excellent Paper Award is granted to the paper by Satoshi Fujiwara, Hiroshi Yarai, Tomokazu Kobayashi, Yu Morishita, Takayuki Nakano, Basara Miyahara, Hiroyuki Nakai, Yuji Miura, Haruka Ueshiba, Yasuaki Kakiage and Hiroshi Une (2016). Satoshi Fujiwara, Hiroshi Yarai, Tomokazu Kobayashi, Yu Morishita, Takayuki Nakano, Basara Miyahara, Hiroyuki Nakai, Yuji Miura, Haruka Ueshiba, Yasuaki Kakiage and Hiroshi Une (2016): Small-displacement linear surface ruptures of the 2016 Kumamoto earthquake sequence… Read more

  • News
  • March 31, 2020

EPS Young Researcher Award 2019

The 2019 EPS Young Researcher Award is granted to Shoya Matsuda, as the first author of the following paper. Shoya Matsuda, Yoshiya Kasahara, Hirotsugu Kojima, Yasumasa Kasaba, Satoshi Yagitani, Mitsunori Ozaki, Tomohiko Imachi, Keigo Ishisaka, Atsushi Kumamoto, Fuminori Tsuchiya, Mamoru Ota, Satoshi Kurita, Yoshizumi Miyoshi, Mitsuru Hikishima, Ayako Matsuoka and Iku Shinohara (2018): Onboard software of Plasma Wave Experiment aboard Arase: instrument management and signal processing of Waveform Capture/Onboard Frequency… Read more

Category